ALGEMENE HUUR- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE HUUR- & VERKOOPSVOORWAARDEN

A. VOORWAARDEN AAN VERHURING EN VERKOPING GEMEEN

1. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst niettegenstaande de daarvan afwijkende bedingen van de klant. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bvb. een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging of als bijlage aan onderhavige algemene voorwaarden. Een bestelling kan slechts als aanvaard beschouwd worden na onze schriftelijke orderbevestiging. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden AIR COMPACT BELGIUM op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. Een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening ervan, waarna deze vervalt.

2. In geval van annulering van de bestelling of levering is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling navolgende vergoeding verschuldigd:
– 25% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de klant ter beschikking zouden worden gesteld;
– 50% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29ste en 10de dag vóór voornoemd tijdstip;
– 75% van het netto orderbedrag bij annulering na de 10de dag voor voornoemd tijdstip; en dit onverminderd het recht om een bewezen hogere schade te vorderen. Een wijziging van de bestelling of van de overeenkomst is slechts geldig wanneer deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard is.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet, behoudens ons schriftelijk akkoord. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De huurder of koper zal er voor zorgen alle maatregelen te nemen opdat de goederen tijdig kunnen geleverd worden. Hij zal o.m. zorgen voor de juistheid van het in de bestelling of de overeenkomst opgegeven leveringsadres en leveringswijze. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, gegevens over te maken, of indien de klant geen maatregelen neemt om de levering mogelijk te maken. De klant vrijwaart Air Compact Belgium voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de klant geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De klant vrijwaart Air Compact Belgium eveneens voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de klant.

4. Alle facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende overeenkomst, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Gentbrugge.
Facturen zijn contant te betalen, zonder dat de klant recht heeft op enige aftrek, korting of enige verrekening. Air Compact Belgium heeft het recht betaling van een voorschot te vragen voor volledige levering. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting geenszins op. Ieder protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden bezorgd aan de maatschappelijke zetel. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten. Zowel de factuurdatum als het factuurnummer dient vermeld te worden in bovenvermeld schrijven. De voornoemde termijn betreft een vervaltermijn.

5. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Eveneens is bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimumvergoeding van 75 euro (cfr. W 02-08-2002) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden aan de klant afzonderlijk aangerekend. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling. Er is pas betaling na effectieve inning van de cheque. Tevens heeft Air Compact Belgium , indien de klant haar verplichtingen niet, of niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief het recht tot/op:
– opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling is bekomen;
– gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat
Air Compact Belgium tot enige schadevergoeding gehouden is;
– vergoeding van de door Air Compact Belgium geleden schade.
Bij niet-betaling van één factuur worden alle andere zelfs-niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. Zolang de facturen, de intresten, en het schadebeding, geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven geeft de klant ons bij deze machtiging om de aan hem reeds geleverde goederen, op zijn kosten, weg te nemen, zelfs indien deze geïncorporeerd zijn in een ander roerend en/of onroerend goed.

6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.” Deze bepaling kan als volgt worden vervangen voor zover u dit wenst : “Indien de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval bovenvermelde situatie zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid, de (redelijke) onvermijdbaarheid waardoor de contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt ook verwezen naar hetgeen de algemene rechtspraak aanziet als zijnde overmacht.

7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

8. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met AIR COMPACT BELGIUM gesloten overeenkomst zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent, die uitsluitend bevoegd zijn.

9. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

B. VERHURING

1. Duur van de huur:
– hetzij op de datum en het uur waarop huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in onze werkplaats of ons magazijn; De huur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord gaat in:
– hetzij op de datum en het uur waarop het gehuurde door ons aan de vervoerder overgedragen is om naar de huurder te verzenden;
– hetzij op de datum en het uur waarop huurder of zijn gemachtigde het gehuurde goed terugbrengt in onze werkplaats of ons magazijn van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de kantooruren.
– hetzij op de derde opéénvolgende dag na de datum van het opsturen van een opzeggingsbrief van de huur door ons, wanneer geen vaste huurtermijn werd overeengekomen.
– hetzij op de afgesproken datum en uur.
De huur eindigt:
Datum en uur van de beëindiging van de huur kunnen enkel door de huurder bewezen worden door voorlegging van een door ons ondertekende kwijting. Van zodra de huur is beëindigd is de huurder van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een voorafgaandelijk aanmaning nodig is, de gehuurde goederen terug te brengen. De huurder machtigt ons de goederen, op zijn kosten, te gaan terugnemen en te demonteren, waar deze zij zich ook kunnen bevinden, van zodra de huur beëindigd is.

2. De huurprijzen worden ons per dag berekend en gelden voor maximum 9 werkuren per dag. Wanneer de huurder 9 werkuren/dag overschrijdt zal een bijkomende vergoeding gevraagd worden. Dit is tevens het geval wanneer de huurprijzen, wekelijks, maandelijks of voor een andere vaste termijn worden aangerekend.
Het gebruik zal vastgesteld worden door tegensprekelijke opname van de urenteller van het gehuurde goed.
De overeenkomst wordt door het niet tijdig teruggeven van het gehuurde geenszins verlengd.
De huurprijzen worden verdubbeld wanneer het gehuurde niet tijdig teruggebracht werd door de huurder niettegenstaande de beëindiging van de huur.
De huurprijs loopt door op zon- en feestdagen.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het ingehuurde toestel en de kredietwaardigheid of financiële toestand van de huurder.
Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
Indien de huurder een waarborg niet tijdig voldoet, kan Air Compact Belgium M de overeenkomst éénzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Air Compact Belgium op schadevergoeding.

4. Alleen de huurder draagt gedurende de huurtijd, de eventuele opzegtermijn, en de tijd waarbinnen hij of een derde het gehuurde goed wederrechtelijk in bezit houdt, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het stuwen, aanhaken en slepen, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde. Verhuur-, laad- en loskosten zijn steeds ten laste van de huurder. Wij leveren de goederen in perfecte staat van werking en onderhoud. Bij het afhalen door de huurder of bij levering door ons dient de huurder dit desgewenst te controleren. Het voorbehoudloos ondertekenen van de overeenkomst en/of van de leveringsbon geldt als onherroepelijke aanvaarding van de goede staat van het gehuurde.
Wanneer de goederen door een derde worden geleverd, dan is de huurder gehouden binnen de 24 uur na ontvangst te protesteren, zoniet wordt hij geacht de goede staat van het gehuurde goede te hebben erkend. Wanneer herstelwerkzaamheden ingevolge normale slijtage nodig zijn dan dient de huurder ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Hij dient het gehuurde toestel, op zijn kosten, daartoe terug te brengen. De huurder mag in geen geval zelf tot herstelling overgaan of laten overgaan. Geen enkele schadevergoeding zal van ons kunnen gevorderd worden wegens defecte of de slechte werking van het gehuurde goed. In de mate van het mogelijke zullen wij een ander toestel ter beschikking stellen of het defecte toestel laten herstellen of herstellen.
De huurder erkent van de verhuurder een gebruiksaanwijzing voor het gehuurde toestel te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden opgenomen in deze gebruiksaanwijzing strikt te volgen. Wanneer overeengekomen is dat Air Compact Belgium M voor het onderhoud en/of de bewaking van het gehuurde goed instaat, dan vallen de kosten daarvan, alsmede van de smeerolie en de brandstof ten laste van de huurder.
De huurder dient het gehuurde goed in dezelfde perfecte staat van werking en onderhoud terug te brengen en is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, minwaarde. De huurder staat tevens in voor de daden van derden. De terugname door ons gebeurt steeds onder voorbehoud. De huurwaarborg kan worden ingehouden wanneer wij het vermoeden hebben dat het gehuurde niet in perfecte staat werd teruggebracht.
De huurwaarborg zal nooit kunnen beschouwd worden als een voorschot op de huurprijs.
Wij verbinden ons ertoe de huurder binnen de 8 dagen na terugname te verwittigen van eventuele schade en hem uit te nodigen voor een tegensprekelijke vaststelling. Weigert de huurder hierop in te gaan binnen de 8 dagen na verzending van een schriftelijk uitnodiging dan wordt de schade geacht tegensprekelijk te zijn en mag de verhuurder het gehuurde herstellen of laten herstellen op de kosten van de huurder.

5. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen elke aanspraak van derden voor lichamelijke, materiële of economische schade welke is ontstaan binnen de huurtijd, de opzeggingstermijn en/of de tijd waarbinnen hij of een derde het gehuurde goed wederrechtelijk in bezit houdt. De huurder zal zich verzekeren tegen alle ongevallen die aan derden kunnen berokkend worden ingevolge of n.a.l.v. het gebruik of het in verkeerd brengen van het gehuurde toestel.

6. De gehuurde zaken blijven, behoudens andersluidende overeenkomst, ten alle tijde eigendom van Air Compact Belgium , ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering of diefstal. De huurder is behoudens schriftelijke toestemming van Air Compact Belgium niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Het gehuurde goed mag niet onderverhuurd of uitgeleend worden, noch ter beschikking gesteld worden van derden. Behoudens andersluidend beding mag de huurder het gehuurde goed niet in het buitenland brengen en/of het aldaar gebruiken.

7. Bij niet-nakoming van één van de hierboven opgenomen verplichtingen door de huurder, is deze gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de waarde van het materiaal in huur.

C. VERKOOP

1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen of werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

2. Onvolledigheid van de levering kan geen reden zijn tot niet-betaling van de reeds geleverde goederen en gepresteerde werken.

3. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de verborgen gebreken van de verkochte goederen noch voor welkdanige schade die daardoor aan de klant en/of aan derden zou kunnen berokkend worden.

4. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden de verkochte goederen verzonden op risico en kosten van de koper.

5. Indien de koper de goederen niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip, hebben wij het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de prijs aan de klant te vermeerderen met een stockagevergoeding van 25 euro per dag, onverminderd het recht van de verkoper om de koop te ontbinden en de schadevergoeding te vragen.

6. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

7. Klachten betreffende de levering moeten ons respectievelijk toekomen binnen de 8 dagen dan wel 14 dagen (en dit voor zover de levering is gebeurd in België, dan wel buiten België) na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Deze klachten, dienen op straffe van verval, tijdig per aangetekend schrijven te worden geformuleerd.

8. Onze vrijwaringsgarantie aangaande verborgen gebreken van het verkochte goed strekken zich maar uit tot de vrijwaringsgarantie van de fabrikant van dit goed. In ieder geval strekt onze vrijwaringsgarantie niet verder uit dan in het vervangen van het defecte onderdeel of van de herstelling van het verkochte goed, uurlonen ten laste van de koper.
Het vervoer, de demontage en montage zijn ten laste van de koper.

9. Tijdens een herstelling of bij nazicht strekt onze garantieverplichting zich enkel uit tot de herstelde of nageziene onderdelen.

10. Zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de geleverde goederen die niet volledig werden betaald onze eigendom, onverminderd de verplichting van de klant om de risico’s van de verkochte zaak te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.